Fakta om vattenverk


I ett vattenverk renas och behandlas vatten till dricksvatten. Vilka olika steg av rening vattnet måste behandlas med beror på vilken kvalitet vattnet har från början. Varje vattenverk har sin egen process. Råvattnet, det vatten som ska bli dricksvatten, tas från en vattentäkt och är antingen grundvatten eller ytvatten.

Ett riktigt bra grundvatten behöver ingen rening eller behandling utan kan pumpas direkt ut på ledningsnätet. Det är så det fungerar med en egen brunn hemma. Då behandlas oftast inte vattnet alls. Använder man sig av ett ytvatten från till exempel en sjö krävs det ofta fler reningssteg.

 

Kommunala vattenverk

Här ges ett exempel på hur ett ytvattenverk kan vara uppbyggt:

Intag och silning
Intagsledningar suger upp vatten från vattendraget. För att alger, fiskar och skräp inte ska följa med in i vattenverket passerar vattnet galler som fungerar som silar. Alger kan ge dålig lukt och smak.

Kemisk rening
Små partiklar som inte fastnar i silarna tas bort genom att en kemikalie tillsätts så att partiklarna klumpar ihop sig. Vattnet får sen rinna långsamt så att de stora klumparna, flockarna, hinner sjunka till botten och det klara vattnet rinner vidare.

Snabbfilter
De flockar som är för små för att hinna sjunka till botten tas bort i ett sandfilter. Då får vattnet rinna genom ett filter av sand där de små flockarna fastnar.

Långsamfilter
I långsamfiltret sker en biologisk rening av vattnet. Mikroorganismer renar vattnet från ämnen som ger vattnet dålig smak och lukt. Mikroorganismerna finns på ytan av ett sandfilter genom vilket vattnet sedan filtreras.

Desinfektion
Desinfektion av dricksvattnet görs för ta död på eventuella bakterier och för att säkerställa att vattnet håller samma kvalitet när det når kunden som när det lämnade vattenverket. Det går att använda både klor och UV-ljus för att desinficera vattnet.

Ph-justering
Ibland kan pH-värdet på vattnet behöva justeras. Det kan göras genom att vattnet får passera genom ett alkaliskt filter.

Skillnad mellan grundvattenverk och ytvattenverk
Ett grundvattenverk är ofta uppbyggt på liknande sätt som ett ytvattenverk men oftast behövs färre reningssteg. Råvattnet pumpas upp från en borrad brunn och är fritt från bakterier och grumlande material.

Regelbunden kontroll av vattnet
Det tas regelbundet prover på dricksvattnet vid de kommunala vattenverken och på ledningsnätet för att kontrollera att det inte innehåller för mycket bakterier och skadliga ämnen. Har du en egen brunn får du själv ta prover på ditt vatten när du vill. Det är Livsmedelsverket som ställer krav på vad dricksvattnet får innehålla och hur många prov som ska tas.

 

www.avgiftaavloppet.nu
Berg 0687-161 00 * Bräcke 0693-161 00 * Härjedalen 0680- 161 00 * Krokom 0640-161 00 * Ragunda 0696-68 20 00
Strömsund 0670-161  00 * Åre 0647-161 00 * Östersund 063-14 30 00