Så funkar ett reningsverk


Ett reningsverk kan se ut på många olika sätt. Bilden beskriver hur ett traditionellt reningsverk kan se ut, med mekanisk-, biologisk- och kemisk rening. Mindre reningsverk har ofta inte lika många reningssteg.

Mekanisk rening

De allra flesta reningsverk har mekanisk rening. Den mekaniska reningen kan i sin tur bestå av flera steg:

* Rensgaller
Här tas alla stora föremål bort ur avloppsvattnet. Gallren har ofta ett spaltmellanrum på tre millimeter.

* Sandfång
Här sjunker de partiklar som sluppit igenom rensgallret till botten. Det kan vara exempelvis sand och kaffesump.

* Försedimentering
Här tillsätter man kemikalier som gör att föroreningar klumpar ihop sig och sjunker till botten. Resultatet blir ett slam som pumpas till slamförtjockaren.

Biologisk rening

Det biologiska reningssteget är konstruerat för att främst rena vattnet från syreförbrukande material (BOD). Det sker genom att mikroorganismer på ett naturligt sätt bryter ner syreförbrukande material. Samma nerbrytning sker i naturen men i reningsverket går det mycket snabbare eftersom tillväxten av mikroorganismer stimuleras av stor syretillförsel. Syre blåses in i avloppsvattnet i luftningen. Mikroorganismerna sjunker till botten av bassängen som slam.
 
Den biologiska reningen kan också ske genom att avloppsvattnet får sippra genom en bädd av sten eller plastmaterial som är täckta av en hinna av mikroorganismer.

Det finns också bakterier som omvandlar kväve i vattnet till luftkväve. Övergödande kväve i vattnet omvandlas därmed till kväve i luften.

Kemisk rening

Det kemiska reningssteget är konstruerat främst för att rena vattnet från fosfor. Om fosfor kommer ut i naturen i stora mängder orsakar det övergödning. Reningen sker genom att en tillsatt kemikalie reagerar med vattnets fosfor och bildar flockar. Flockarna sjunker till botten och bildar slam. Slammet pumpas till förtjockaren där man tar bort vatten från slammet. Nu är vattnet renat från "naturliga föroreningar" och kan släppas ut i naturen igen...

 

www.avgiftaavloppet.nu
Berg 0687-161 00 * Bräcke 0693-161 00 * Härjedalen 0680- 161 00 * Krokom 0640-161 00 * Ragunda 0696-68 20 00
Strömsund 0670-161  00 * Åre 0647-161 00 * Östersund 063-14 30 00